ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг


Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (надалі - Виконавець), в особі голови Правління Бубена Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі або юридичній особі, іменованій надалі Користувач, (далі разом – “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”), публічний договір про надання послуг сервісу Персонального кабінету на наступних умовах:


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Використання матеріалів і сервісів Персонального кабінету регулюється нормами чинного законодавства України.

  2. Цей Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

  3. Свідченням повного і беззастережного акцепту (прийняття) цієї оферти (умов цього Договору), відповідно до п.2 ст. 642 ЦКУ, є здійснення Користувачем процедури реєстрації на сайті https://my.oe.if.ua/. У всіх випадках, у день першого використання Персонального кабінету умови даного Договору вважаються прочитаними і прийнятими без обмежень.

  4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Такі зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Договору на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Персонального кабінету та повідомити про таке Виконавця шляхом, надіслання листа з відмовою, і припинити використання матеріалів і сервісів Персонального кабінету. Будь-яке використання Персонального кабінету після зміни цього Договору означає прийняття Користувачем таких змін. Юридичну силу по відношенню до Користувача має тільки Договір, чинний на день використання Персонального кабінету.

  5. Прийняття Договору свідчить про те, що Користувач розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Користувач не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози тощо.

  6. Користувач гарантує, що має повне право і повноваження на укладання та виконання цього Договору.

  7. Використання Персонального кабінету є безкоштовним, крім вартості доступу в Інтернет (послуги провайдера), яку оплачує Користувач. Тим не менш, Виконавець залишає за собою право зробити деякі послуги Персонального кабінету платними, за умови, що Користувач буде в явній формі попереджений про це в Персональному кабінеті або у відповідному договорі на надання певних послуг, підписаному між Сторонами.

  8. Всі виключні права інтелектуальної власності на Сайт належать Виконавцю.

  9. Електронні документи передаються Сторонами через Персональний кабінет.

  10. Персональний кабінет автоматично надсилає інформаційні повідомлення на електронну пошту та/або мобільний телефон Користувача (далі - ЕП), вказану при реєстрації.


 1. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН


  1. Виконавець зобов’язаний:

   1. Забезпечити через Персональний кабінет: приймання та обробку електронних документів Користувача, формування електронних документів для Користувача та інформування його про результати обробки електронних документів.

   2. Вести облік звернень та скарг Користувача щодо дій або бездіяльності Виконавця та вживати необхідних заходів щодо якісного виконання умов Договору.


  1. Виконавець має право:

   1. Призупиняти роботу Персонального кабінету, як повністю, так і частково, при виявленні збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт.

   2. Проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Персонального кабінету.

   3. Вимагати від Користувача дотримання вимог користування Персональним кабінетом згідно умов Договору.

   4. Запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу Користувача з Виконавцем засобами телекомунікаційного зв’язку.

   5. Відключити Користувача від Персонального кабінету в односторонньому порядку у випадку порушення Користувачем Правил та/або умов приєднання до Персонального кабінету та у випадках, передбачених законодавством

   6. Інформувати Користувача та/або через Персональний кабінету про запровадження Виконавцем нових послуг, тарифів, електронних документів або змін стандартних електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу.

   7. Припинити обслуговувати Користувача через Персональний кабінет, у випадку відсутності активних дій у Персональному кабінеті зі сторони Користувача протягом останніх 12 місяців.

   8. Вносити зміни в Договір.

   9. Інформація, розміщена в Персональному кабінеті, може бути видалена або заблокована Виконавцем без попередження в разі порушення цього Договору.

   10. Виконавець сайту може обмежувати або закривати доступ до Персонального кабінету або його частин без попереднього повідомлення користувачів.

   11. Дотримуватися норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу і захист.

   12. Поширювати комерційні електронні повідомлення.

  1. Користувач зобов’язаний:

   1. У разі відсутності можливості надіслати інформацію, необхідну для звіту, через Персональний кабінет, забезпечити передачу цієї інформації у відповідну філію ПАТ «Прикарпаттяобленерго» у спосіб передбачений Договором про постачання електроенергії.

   2. Для юридичних споживачів до кінця робочого дня, в якому було передано рапорт, отримати розрахункові документи і повідомлення за допомогою Персонального кабінету. У разі, якщо документи не були отримані протягом одного робочого дня через Персональний кабінет або в паперовому вигляді у відповідній філії ПАТ «Прикарпаттяобленерго»  –  документи вважаються такими, що були отримані Користувачем та Користувач з ними ознайомлений.

   3. У випадку відмови від виконання Договору, письмово (заявою) повідомити про це Виконавця.

   4. Вести архів електронних документів, надісланих до Виконавця та отриманих від Виконавця та зберігати його на електронних носіях, протягом терміну використання Персонального кабінету.

   5. Повторно передавати документи засобами Персонального кабінету у разі неотримання протягом 3 (трьох) години підтвердження від Виконавця про приймання надісланих електронних документів або при отриманні повідомлення від Виконавця про некоректно заповнені електронні документи.

   6. Користувач дає згоду Виконавцю на зберігання його персональних даних, які він вносить при реєстрації на даному сайті. Користувач при реєстрації зобов'язаний надати правдиву, точну й повну інформацію про себе, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, при цьому Користувач несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при реєстрації. У разі надання невірної інформації, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання послуг.

   7. Не чинити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, у тому числі порушення прав третіх осіб у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, як недобросовісна конкуренція, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Персонального кабінету і сервісів Сайту.

   8. Дотримуватися норм діючого законодавства України про інформацію, її передачу і захист.

   9. Зберігати в таємниці пароль доступу, з яким він працює в мережі Інтернет. За несанкціоноване використання паролю третіми особами відповідальність покладається на Користувача;

   10. Згідно Статті 2 (абзац третій) Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року, надати згоду на обробку своїх персональних даних у базі Виконавця, шляхом повного й беззастережного прийняття умов публічної оферти (Акцепт);


  1. Користувач має право:

   1. Звертатись до Виконавця за консультаціями щодо предмету та порядку електронного документообігу за Договором і отримувати відповідні роз’яснення.

   2. Звертатись до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо функціонування Персонального кабінету.

   3. Припинити користування Персональним кабінетом, письмово (заявою) повідомивши про це Виконавця.

   4. Отримувати інформацію про орієнтовні строки усунення збоїв в роботі Персонального кабінету, та часу відновлення надання Послуг.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


  1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за Правилами Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  2. Користувач та Виконавець несуть відповідальність за введені ними до Персонального кабінету електронні документи, інформацію, що міститься в них та інформаційні повідомлення.

  3. Користувач несе відповідальність згідно Договору про постачання електроенергії за вчасність подання (як електронним так і паперовим способом) інформації, необхідної для звіту.

  4. Виконавець не несе відповідальність за збої в обміні інформацією, що виникли внаслідок несправності каналів зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, несправності апаратних засобів у Користувача.

  5. Виконавець не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, яка відображається в Персональному кабінеті, включаючи її відтворення і розповсюдження.

  6. Виконавець не гарантує збереження інформації у разі настання форс-мажорних обставин.

  7. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг і не гарантує безпомилкової і безперервної роботи Персонального кабінету і надання послуг, але при цьому буде докладати всіх зусиль для запобігання збоїв. Жодне порушення в роботі Персонального кабінету не призводить до відповідальності Виконавця.

  8. Всі можливі суперечки, що випливають з цього Договору або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

  9. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне недійсності інших положень Договору.

  10. Бездіяльність з боку Виконавця в разі порушення будь-ким із Користувачів положень Договору не позбавляє Виконавця права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються законодавством.

  11. Виконавець не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Користувачами або третіми сторонами, а також за упущену вигоду в результаті діяльності Персонального кабінету.

  12. Користувач погоджується, що він несе виключну відповідальність (і що Виконавця не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення Користувачем своїх зобов'язань, встановлених цим Договором, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Виконавець).

  13. Умови цього Договору мають пріоритет перед будь-якими іншими умовами використання або будь-якими іншими документами, де говориться про створення, використання і закриття Персонального кабінету.

  14. Умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку. Текст діючого Договору доступний на сайті https://my.oe.if.ua

  15. Виконавець не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації, а також будь-які матеріальні чи нематеріальні збитки, що виникли у зв'язку з цим.

  16. Користувач несе повну та виключну відповідальність за безпеку використовуваного ним логіна і пароля доступу до свого облікового запису в Персональному кабінеті, а також несе повну відповідальність за дії, здійснені в Персональному кабінеті при використанні цього логіна і пароля.

  17. Користувач попереджений про те, що Виконавець не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

  18. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Виконавець не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

  19. Користувач зобов'язується використовувати Персональний кабінет та інформацію, до якої він має доступ, тільки відповідно до умов цього Договору. 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ


  1. Сторони домовились, що у разі виникнення спорів між Сторонами, які подають електронні документи через Персональний кабінет (у тому числі в судовому порядку), доказами є протоколи обміну інформацією, спірні електронні документи з електронного архіву Персонального кабінету та електронних архівів Користувача і Виконавця.

  2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – у судовому порядку.

  3. Всі питання, що не врегулюванні Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.


 1. ФОРС-МАЖОР


  1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок причин, які перебувають поза сферою контролю Сторін. Такими причинами є: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії (далі – форс-мажорні обставини).

  2. Період зняття відповідальності починається від моменту надання Стороною, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин відповідних документів (довідка Торгово-промислової палати України), які б підтверджували наявність форс-мажорних обставин. 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


  1. Конфіденційна інформація не може передаватись Сторонами третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за Правилами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

  2. Користувач, вносячи персональні дані та іншу інформацію на Сайт через сервіси Сайту/Персонального кабінету або надаючи ці дані іншим шляхом, чи передаючи дані в результаті перегляду сторінок Персонального кабінету, дає свою однозначну згоду на використання таких даних та інформації Виконавцем відповідно до умов даного Договору.

  3. Користувач надає Виконавцю право одержувати, зберігати, обробляти персональні дані користувача і дані отримані Виконавцем в результаті перегляду Користувачем сторінок Персонального кабінету на умовах цього Договору.

  4. Інформація про Користувача, розміщена ним при заповненні реєстраційних форм або інформація, яка може бути вільно отримана з інших загальнодоступних джерел, не є конфіденційною.

  5. Виконавець використовує персональні дані Користувача для взаємодії з Користувачем, для відображення його персональних даних на сторінках Персонального кабінету, для поштових розсилок з повідомленням про нові функції Персонального кабінету, для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань з надання логістичних, митних та/або транспортно-експедиторських послуг. Виконавець також використовує персональні дані Користувача для його ідентифікації, з метою надання та пропозиції послуг з обробки платежів, створення та реалізації бонусних програм, відправки комерційних пропозицій та інформації поштою, електронною поштою, передачі будь-якої інформації, відмінної від предмета договору, надання сервісів Персонального кабінету, створення та підтримки персональної сторінки Користувача, а також для маркетингових та інших досліджень.

  6. Виконавець використовує сучасні технології забезпечення конфіденційності персональних даних, даних, отриманих з реєстраційних форм, що залишаються відвідувачами сайтів, з метою забезпечення максимального захисту інформації.

  7. Доступ до облікового запису Користувача і його особистої інформації здійснюється через систему авторизації з перевіркою логіна і пароля Користувача. Користувач зобов'язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних облікового запису, ні під яким приводом не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто користувачем.

  8. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої Виконавцем в результаті відвідування Користувачем Персонального кабінету і/або заповнення реєстраційних форм, у тому числі про персональні дані користувачів, здійснюється Виконавцем відповідно до законодавства України. Користувач усвідомлює і надає згоду на збір та обробку своїх персональних даних Виконавцем в рамках і з метою, передбачених умовами цього Договору відповідно до законодавства України.

  9. Будь-який незаконний доступ до Персонального кабінету заборонений і переслідується в кримінальному порядку.

  10. Виконавець робить усе найкраще для забезпечення безпеки Персонального кабінету, відповідно до загальноприйнятих технічних правил.

  11. Користувач заявляє, що згоден з характеристиками та обмеженнями мережі Інтернет. Користувач усвідомлює, що дані, які передаються через мережу Інтернет, не завжди є захищеними, особливо від можливого некоректного використання.

  12. Користувач визнає, що усвідомлює сутність мережі Інтернет, зокрема її технічні параметри і необхідний час реакції на перегляд, запит і передачу інформаційних даних.

  13. Користувач зобов'язаний проінформувати Виконавця про будь-які несправності або некоректну роботу Персонального кабінету.

  14. При виявленні порушень в роботі системи безпеки Виконавець зобов'язується сповістити про це Користувача з дотриманням усіх необхідних законодавчих вимог. Також Виконавець повинен сповістити його про заходи, які потрібно вжити. Вживання цих заходів покладається на Користувача.

  15. Виконавець може вжити всі екстрені заходи, необхідні для забезпечення безпеки Персонального кабінету.

  16. Користувач погоджується на вживання всіх необхідних заходів для захисту особистих даних і/або програм від зараження вірусами з мережі Інтернет.